Rapporter

Verksamhetsutveckling handlar om att först mäta för att sedan utveckla.

All verksamhetsutveckling handlar i grunden om att först mäta för att sedan utveckla.

När man väl har fakta kan man snabbt göra åtgärder i den egna verksamheten för att sedan på ett enkelt sätt få ut rapporter på utfallet.

 

Besökskontinuitet visar hur många olika personalkontakter de boende har. God besökskontinuitet innebär att vårdtagaren får besök av ett relativt litet antal olika vårdgivare, som därmed har förutsättningar att lära känna varandra. Kontinuitet är viktigt inom all typ av vård, men kanske speciellt inom äldrevården och då i synnerhet inom demensvården.

Personalkontinuitet – tänk er att klagomål inkommer från kund att många olika personer utför insatserna. Denna rapport visar vilka personer som varit där och utfört insatser under en viss period.

Närvaro ur genusperspektiv visar hur många larm som besvaras av personal med samma kön som den boende.

Svarstid och vårdtid per användare visar hur snabbt personalen reagerar på larm, hur lång tid det tar dem att nå fram till larmpunkten, hur lång tid de är närvaromarkerade samt hur många larm de har besvarat. Allt nedbrutet på personnivå så man kan se individuella siffror för varje person.

 Larmlista lista över händelser i kronologisk ordning
- se larm från ett, flera, eller alla rum
- välj tidsperiod
- se larm som har inträffat en viss tid på dygnet
- se alla larm eller bara larm av en viss typ

Svarstid: se hur lång tid det går från larm till åtgärd
- kortaste och längsta tiden
- genomsnittlig tid
- kortaste, längsta och genomsnittlig tid för hela anläggningen

Larmfrekvens: se hur belastningen på personalen varierar över dagen

Antal larm per typ
- en snabb överblick över antalet larm som har inträffat under en viss tidsperiod

Överskriden svarstid (visar när en boende fått vänta längre än X min)

Tidmätning (här kan man se hur mycket tid som används per brukare eller avdelning)

Tekniska larm ger en snabb överblick över exempelvis vilka batterier som måste bytas.

Ytterligare rapporter tillkommer fortlöpande på begäran av våra användare.

Läs mer om besökskontinuitet och personalkontinuitet här!